Počítadlo
Celkom
24369
Týždeň
24369
Dnes
15
Online
1

Pracovný profil

Popíše zamestnanca z hľadiska jeho prístupu k práci, zistí jeho pracovné priority, ozrejmí jeho pracovné možnosti a zmapuje potenciál. Objektívne a nezaujato zhodnotí jeho silné a slabé stránky, či nevyužité rezervy.  Spája v sebe poznatky o jeho osobnosti vo všeobecnosti a poznatky o jeho pracovnom prístupe.

 

Podá informácie:

  • o pracovnom štýle zamestnanca,
  • o tom, čo mu je blízke a na čo sa pri ňom môžete spoľahnúť,
  • o tom čo, mu je cudzie a je to od neho zbytočné vyžadovať,    
  • o jeho silných a slabých stránkach,
  • o oblastiach, kde je možné ho rozvíjať,
  • o tom, ako sa momentálne cíti na pracovisku a kde sa nachádzajú jeho priority,
  • o tom, či ide o typ riadiceho alebo administratívneho pracovníka,
  • o tom, do akej miery sa na konkrétnu pozíciu hodí.

 

Pracovný profil tvorí nevyhnutný podklad pre rozhodovanie pri výbere nových zamestnancov, umožňuje efektívne motivovať a riadiť pracovníkov, predpovie úspešnosť pri preradení na iné pracovné miesto či pri povýšení, umožní naplánovať kariérny a odborný rast.

 

 

Kontakt: Mgr. Tomáš Hruška, 0948 043 037.