Počítadlo
Celkom
24370
Týždeň
24370
Dnes
16
Online
1

Vzdelávanie - zákon č. 317/2009 Z.z. § 55 

Vychádzajúc zo zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 55:

 

„Riaditeľ zabezpečí pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo najmenej jedenkrát ročne a umožní im absolvovať tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov.“

 

Vám ponúkame:

 

Emócie a skreslené vnímanie reality.

Tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, spoznanie nefunkčných vzorcov správania sa vo vzťahu k žiakom, psychologické aspekty agresivity, nácvik zvládania emocionálne náročných situácii vo vzťahu učiteľ-žiak.

 

Prijatie seba samého ₌ cesta k ľuďom.

Školenie zamerané na sebapoznanie. Odkiaĺ sú moje postoje?Čo je môj dar a čo ma udržiava v negatívnom nastavení?Cesta k profesionalite pedagóga začína sebapoznaním a sebaprijatím.

 

Ako nevnímať konflikt ako ohrozenie, ale ako cestu k novým možnostiam.

Orientácia sa v konflikte a jeho fázach. Odhalenie opakujúcich sa vzorcov správania, ktoré znemožňujú konštruktívne riešenia. Nácvik kompetencií zvládania konfliktu.

 

Život v radosti (nech sa nám deje čokoľvek).

Sila presvedčení na vnímanie hodnoty života. Kde nás posúvajú naše myšlienky? Cítiť sa dobre ako vedomé rozhodnutie.

 

 

Kontakt: Mgr. Henrieta Boruchová Sochová, 0903 453 151.