Počítadlo
Celkom
24372
Týždeň
24372
Dnes
18
Online
1

Základné školy

 

 • ADHD. Ako nedovoliť diagnóze, aby ovplyvnila náš vzťah k dieťaťu.
 • Inteligencia a školský výkon. Akým spôsobom ovplyvňuje inteligencia školský výkon? Na ktoré zložky inteligencie sa náš školský systém sústreďuje? Stratené deti. Prečo inteligentné deti strácajú záujem o školu?
 • Špecifiká rómskej populácie. Kde sa naše svety stretávajú? Rôzne hodnotové rebríčky vytvárajú rôzne spôsoby života.
 • Homosexualita. Moja sexuálna orientácia – mám možnosť voľby? Môj postoj k inakosti. História vývoja postoju k inakosti – fakty, o ktorých sa nehovorí...
 • Kult tela. Čo robí s mladými ľuďmi ideál krásy, ktorý nám vnucuje spoločnosť? Kde sú hranice toho, čo sme ochotní urobiť pre krásu? Je naozaj krásne len to, čo je výnimočné?
 • Puberta. Prečo je puberta nevyhnutná na ceste k dospelosti? Ako pristupovať k „puberťákom“ tak, aby to v zdraví prežili oni aj my.
 • Láska a vzťahy pohľadom pubescenta. V akej podobe vnímajú lásku v tomto období? Rozpor medzi ideálmi a zvedavosťou, potrebou experimentovať. Ako môže učiteľ spracovať prejavy sexuality u pubescentov, ktoré sú za jeho vlastnou hranicou toho, čo je správne a slušné?
 • Rozvoj myslenia u dieťaťa. Štádia myslenia – od detstva po dospelosť. Dokážeme sprevádzať dieťa na jeho ceste?
 • Mýtus dobrého učiteľa. Aké posolstvá chceme odovzdávať deťom? Je suma vedomostí žiaka jedinou vizitkou učiteľa? Ako byť spokojný sám so sebou vo  vyučovacom procese v súčasnosti?
 • Môže byť vo výchovnom procese prítomná láska a radosť?
 • Šikanovanie. Kde sú hranice zraňujúceho správania? Ako viesť deti k vymedzeniu svojich hraníc a rešpektovaniu hraníc druhého človeka.
 • Syndróm CAN. Ako rozpoznať v jednotlivých vývinových štádiách, či je dieťa týrané? Škola – miesto pomoci.
 • Depresia. Zaručené spôsoby ako sa dopracovať k depresii. Ako nedovoliť emóciám aby nás ovládli.
 • Musí byť stres prítomný v našom živote? Nakoľko prijímame názor, že dnešný život je stresujúci? Najväčším stresorom sme my sami...
 • Kvadrant myslenia. To jediné, čo máme, je prítomný okamih. Ako sa cítiť dobre.
 • Mne sa to nemôže stať – sila závislosti. Je závislosť prejavom slabosti, alebo to môže byť aj inak? Čo nám závislosť berie a čo nám dáva? Psychologické a fyziologické pozadie závislosti.

 

 

Kontakt: PhDr. Zuzana Martinková, 0948 775 155.