Rastieme spolu

Psychologické poradenstvo - individálne a párové

Účelom psychologického poradenstva je pomôcť zorientovať sa v ťažkej životnej situácii či probléme. Poskytuje odborné informácie a rozširuje náhľad na problematiku skrze mnoho pohľadov a prístupov, ktoré je možné v danom prípade využiť. Ponúka rady, overené techniky, odskúšané riešenia. Uvádza príklady pužiteľných postupov a vysvetľuje ich možné výhody či nevýhody v súvislosti s konkrétnym problémom a jeho špecifickým pozadím. Podáva pomocnú ruku v situáciách, v ktorých už pomaly ani nevieme kde je sever, nedokážeme nájsť cestu von, a myšlienky nám behajú po jednej a tej istej trati. Umožňuje nám pozrieť sa na problém s odstupom, nezaujate a z väčšej diaľky. Tak si možno všimneme detaily, ktoré sme doposiaľ prehliadali, poprípade zistíme, že sme vnímali len jednu časť celku. Poradenstvo sa snaží sprostredkovať neskreslený vhľad do situácie a podporuje konanie smerujúce k jej riešeniu.

Psychoterapia

Psychoterapia je vhodná najmä pre klientov snažiacich sa vyriešiť zvyčajne závažný a dlhodobý problém, pričom postupy a metódy, ktoré sú k dispozícii sú nevyhovujúce, poprípade nepostačujúce. Najčastejšie po nej siahajú klienti, ktorí už využili dostupné zdroje a možnosti, no stále nevidia cestu von. Jej hlavným zámerom je pomôcť získať, vypracovať vlastné riešenia zodpovedajúce našim najvnútornejším potrebám. Poporuje rozvoj zručností a kompetencií potrebných na zvládnutie situácie. Pomáha objavovať skrytý potenciál, nevyužité zdroje a motivuje k ich pozitívnemu uplatneniu. Vedie k samostatnosti a nabáda k prebratiu zodpovednosti za vlastný život. Jej základom je intenzívna práca na sebe samom a silná potreba zmeny. 

Terapia cesta

Metóda, ktorá umožňuje jednoduchým, no zároveň veľmi účinným spôsobom spracovať a pustiť
zablokované negatívne emócie. Tie majú totiž tendenciu spúšťať v konkrétnych situáciách nezdravé
reakcie, ktorých sprievodným znakom býva nervozita, úzkosť, výbušnosť, nerozhodnosť, či nízka
sebaúcta, sebavedomie…

Rodinné konštelácie

Ide o metódu vyvinutú nemeckým psychoterapeutom Bertom Hellingerom. Pomocou rozostavení môžeme riešiť rodinné, partnerské, osobné, zdravotné, pracovné, či
iné problémy. Dajú sa však použiť i na kultiváciu toho, čo dobre funguje. V rámci tohto prístupou je
možné meniť stagnujúce či neprospešné presvedčenia, postoje či nefunkčné zvyky. Ak sa zmení jedna
časť systému, zmení sa i celok ako taký, a tak je možné prácou na jeho jednej časti pozitívne
ovplyvniť celý celok.
Výhodou tejto metódy je rýchlosť, s akou môžem zistiť, čo sa v danom systéme deje, i rýchlosť,
ktorou sa dajú niektoré veci meniť. Ďalej je to schopnosť konštelácií objaviť i nevedomé skryté roviny
systému – v tom sú jedinečné.